top of page

Podmienky používania

Podmienky používania internetových stránok www.pojdeto.sk

Prehliadaním alebo používaním webovej stránky spoločnosti Slovak Telekom potvrdzujete, že akceptujete tieto podmienky používania. Spoločnosť Slovak Telekom umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Poskytnutie informácií neznamená, že Slovak Telekom udeľuje licencie na autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva. Kopírovanie a ďalšie šírenie materiálov z tejto webovej lokality pre iné ako osobné účely je možné len s udeleným predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Slovak Telekom.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje Slovak Telekom a ich účelom je informovať najmä o ponuke produktov a služieb spoločnosti Slovak Telekom, s tým súvisiacich novinkách alebo užitočných informáciách, prípadne aj o ďalších aktivitách Slovak Telekom. Informácie publikované v prostredí internetu na webových stránkach spoločnosti Slovak Telekom majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Internetová stránka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. umožňuje záujemcom o ponúkané služby ich objednanie za osobitne stanovených podmienok. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie, ktoré budú prijaté, sa nebudú považovať za dôverné, ani súkromné a spoločnosť Slovak Telekom nepreberá ohľadom nich žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky.

Ochrana súkromia

Služba Pôjdeto, ktorej poskytovateľom je Slovak Telekom, rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Viac informacií nájdete tu.

Autorské právo

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu webovej stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenie spoločnosti Slovak Telekom ako aj označenia produktov a služieb uvádzané v jednotlivých dokumentoch sú ochrannými známkami spoločnosti Slovak Telekom alebo jej dcérskych spoločností. Označenia produktov, služieb a spoločností uvádzané v jednotlivých dokumentoch môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Newsletter – odber noviniek

Osobám, ktoré prostredníctvom tejto internetovej stránky, alebo iným určeným spôsobom prejavia záujem a súhlas so zasielaním informačných letákov a pre tento účel poskytnú e-mailovú adresu budú pravidelne zasielané spoločnosťou Slovak Telekom informácie o aktuálnych ponukách alebo súvisiacich informáciách spoločnosti Slovak Telekom. Rovnakým spôsobom je možné aj zasielanie informačných letákov zrušiť. 

Tieto podmienky sú vydané spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 489, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B. Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. 

V Bratislave, 4. septembra 2014

bottom of page