top of page

Obchodné podmienky

Časť I. Predmet Obchodných podmienok

 1. Tieto Obchodné podmenky pre poskytovanie servisných služieb sú vydané spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 763 469, zapísaný v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik“).

 2. Tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie servisných služieb vydané Podnikom upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Podnikom a osobami, ktoré si objednajú a využijú Servisné služby Podniku

Časť II. Vymedzenie základných pojmov

 1. „Zákazník" je osoba, ktorá si u Podniku objednala Servisnú službu.

 2. „Servisná služba“ je služba poskytovaná Podnikom, predmetom ktorej je poskytovanie služieb opravy, montáže alebo úpravy veci. Servisná služba a jej obsah je definovaná v Cenníku Servisných služieb. Súčasťou Servisnej služby môže byť aj dodanie tovaru, ak je pre poskytnutie Servisnej služby nevyhnutný.

 3. „Objednávka“ je objednávka Zákazníka adresovaná Podniku, ktorou Zákazník prejaví záujem o poskytnutie Servisnej služby. Objednávka zákazníka môže byť elektronická, telefonická alebo osobná v rámci vymedzeného rozsahu poskytovaných služieb určených Cenníkom

 4. „Zmluva“ je zmluva o poskytnutí servisnej služby uzavretá medzi Zákazníkom a Podnikom na základe Objednávky. Zmluvou vzniká záväzok Podniku poskytnúť Servisnú službu v dohodnutom rozsahu a za stanovených podmienok a Zákazníka riadne a včas zaplatiť cenu za dohodnutú Servisnú službu.

 5. „Internetová stránka“ je internetová stránka Podniku pre objednávanie a sledovanie stavu objednaných Servisných služieb www.pojdeto.sk.

 6. „Servisná linka“ je bezplatná telefonická linka Podniku 0800 800 700, prostredníctvom ktorej je možné zadávať Objednávky. Servisná linka slúži aj ako zákaznícka linka pre účely Servisných služieb. Servisnou linkou môže byť aj iná, Podnikom určená telefonická linka.

 7. „Zákaznícky portál“ je portál umiestnený na Internetovej stránke, ktorý umožňuje Zákazníkovi po prihlásení sa číslom Objednávky alebo iným Podnikom určeným spôsobom sledovať stav vybavenia Objednávky.

 8. „Podmienky“ sú tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie Servisných služieb. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou každej Zmluvy. Aktuálne znenie Podmienok je dostupné na Internetovej stránke.

 9. „Cenník“ je Cenník pre poskytovanie Servisných služieb vydaný Podnikom, ktorý obsahuje rozsah a cenu jednotlivých Servisných služieb poskytovaných Podnikom. Cenník je súčasťou každej Zmluvy. 

Časť III. Objednanie Servisnej služby a uzavretie Zmluvy

Článok 1. Objednávka Servisnej služby

 1. Zákazník je oprávený zadať Podniku Objednávku prostredníctvom týchto predajných kanálov, ktorými sú (i) Internetová stránka, (ii) Servisná linka, (iii) predajné miesta Podniku určené na Internetovej stránke (Predajné miesto).

 2. Účastník je oprávnený zvoliť si Servisnú službu, ktorú požaduje. Rozsah ponuky Servisných služieb vrátane jej podmienok je oprávnený určiť Podnik. Podnik je oprávnený svoju ponuku alebo možnosti objednávania a poskytovania Servisných služieb pri využití uvedených predajných kanálov meniť, prípadne dočasne alebo trvalo obmedziť.

 3. Predávajúci je oprávnený neumožniť zadanie Objednávky, ak v danom čase: 
  a. Zákazník nespĺňa všetky podmienky na uzavretie Zmluvy 
  alebo 
  b. Podnik eviduje platnú, ešte nevybavenú Objednávku Zákazníka na uzavretie danej Zmluvy vo vzťahu k danej Servisnej službe.

 4. Zákazník je pri zadávaní Objednávky povinný poskytnúť svoje údaje nevyhnutné na jej vybavenie a to v rozsahu: (i) ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa - meno, priezvisko, email a telefónne číslo a v prípade Servisnej služby poskytovanej priamo u Zákazníka aj adresu pre poskytnutie Servisnej služby, (ii) ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu – obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ IČ DPH(ak je registrovaný plattiteľ DPH) , email a telefónne číslo kontaktnej osoby oprávnenej za ňu konať. Za správnosť údajov a oprávnenosť poskytnutia údajov zodpovedá Zákazník. Podnik je oprávnený žiadať od Zákazníka aj poskytnutie ďalších informácií, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie Servisnej služby (napr. typ Servisnej služby, čas, kedy žiada Zákazník jej poskytnutie a iné). Tieto informácie je Zákazník povinný uviesť v rámci Objednávky riadne, pravdivo a úplne. Inak nebude možné poskytnúť Servisnú službu riadne a včas.

 5. Podnik je viazaný svojou ponukou Servisných služieb zadaných v Objednávke, vrátane ceny uvedenej v čase zadania Objednávky odo dňa zadania Objednávky až do momentu zániku Objednávky v zmysle týchto Podmienok alebo úplného poskytnutia Služby a zaplatenia ceny, ak nie je v Zmluve uvedené inak. Zákazník je viazaný svojou Objednávkou 30 dní odo dňa jej doručenia Podniku

 6. Zákazník si môže vybrané Servisné služby objednať prostredníctvom: 
  a. prostredníctvom elektronického formulára na Internetovej stránke; 
  b. prostredníctvom Servisnej linky. Prevádzková doba Servisnej linky je zverejnená na Internetovej stránke; 
  c. prostredníctvom technika Podniku, ktorý je dostupný na predajnom mieste Podniku. Ak si Zákazník objednal Servisnú službu s výjazdom technika Podniku v zmysle písm. a. alebo b. tohto bodu, je Zákazník oprávnený zadať Objednávku na poskytnutie dodatočnej Servisnej služby aj prostredníctvom technika pri návšteve u Zákazníka.

Článok 2. Uzavretie Zmluvy

 1. Zmluva je uzavretá dňom prijatia Objednávky zadanej Zákazníkom zo strany Podniku.

 2. Podnik doručí potvrdenie prijatia Objednávky Zákazníkovi formou e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka, ak je pri zadaní Objednávky Zákazníkom uvedená alebo do Zákazníckeho portálu. Zákazník je v rámci Zákazníckeho portálu, po jeho prihlásení sa číslom Objednávky, prípadne iným Podnikom určeným spôsobom, oprávnený sledovať stav a priebeh vybavenia Objednávky a poskytnutia Servisnej služby. Uvedené sa neuplatní na Servisné služby poskytované priamo na Predajnom mieste.

 3. Ak je predmetom Objednávky Servisná služba, pri ktorej sa vyžaduje návšteva technika Podniku u Zákazníka, je prijatie Objednávky doručené Zákazníkovi pri návšteve technika za účelom poskytnutia Servisnej služby.

 4. Podnik je oprávnený odmietnuť Objednávku a uzavretie Zmluvy so Zákazníkom, ak: 
  a. poskytnutie Servisnej služby nie je možné na požadovanom mieste, alebo v požadovanom rozsahu, alebo za podmienok požadovaných Zákazníkom, alebo 
  b. Podnik nemá záruku od Zákazníka, že bude dodržiavať Zmluvu, najmä vzhľadom k tomu, že Zákazník je/bol dlžníkom Podniku a je dôvodné predpokladať, že Zákazník nebude riadne a včas plniť svoje záväzky zo Zmluvy alebo 
  c. uzavretie Zmluvy by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnmi predpismi a dobrými mravmi, alebo 
  d. Zákazník nesúhlasí s Obchodnými podmienkami a Cenníkom, alebo 
  e. Zákazník riadne nevyplní Objednávku, resp. je neurčitá alebo nesplní povinnosť podľa bodu 4, článku 1, časti III. týchto Podmienok
  f. Zákazník požaduje poskytnutie Servisnej služby na zariadení, voči ktorému Podnik Servisnú službu neposkytuje, alebo ktoré nespĺňa predpoklady určené podmienkami Servisnej služby

 5. Uzavretím Zmluvy vzniká záväzok Podniku poskytnúť Zákazníkovi zvolenú Servisnú službu v dohodnutom čase a dohodnutom mieste (ak je dohodnuté poskytnutie Servisnej služby s výjazdom technika) a záväzok Zákazníka zaplatiť Podniku za poskytnutie Servisnej služby dohodnutú cenu.

Článok 3. Poskytnutie Servisnej služby

 1. Podnik poskytuje Servisné služby vo vopred dohodnutom čase a na území Slovenskej republiky. Servisnú službu, ktorá sa poskytuje na Predajnom mieste Podniku, je možné objednať a poskytnúť len na Predajných miestach.

 2. Servisná služba môže byť poskytovaná spôsobmi uvedenými v bode a. - c. tohto bodu, pričom záleží na Servisnej službe, ktorú si Zákazník objednáva. Konkrétny spôsob poskytnutia Servisnej služby je uvedený v Cenníku. Servisná služba je poskytovaná prostredníctvom technika a miestom výkonu Servisnej služby je: 
  a. Servisná linka, priamym spojením Podniku a Zákazníka na diaľku, s prípadným vzdialeným prístupom Podniku k zariadeniu Zákazníka (ONLINE), 
  b. u Zákazníka alebo na ním určenom mieste (VÝJAZD),
  c. na Predajnom mieste Podniku (KIOSK).

 3. Podnik môže pred poskytnutím Servisnej služby kontaktovať Zákazníka, najmä na telefónnom čísle zadanom v Objednávke, za účelom overenia alebo dohodnutia konkrétneho termínu poskytnutia služby.

 4. Zákazník je povinný poskytnúť Podniku súčinnosť, ktorú je možné od neho spravodlivo požadovať za účelom poskytnutia Servisnej služby. Podnik je oprávnený požiadať Zákazníka o predloženie dokladov nevyhnutných na poskytnutie Servisnej služby, prípadne doklady preukazujúce totožnosť Zákazníka, ak je to vzhľadom na povahu služby primerané.

 5. Pred poskytnutím Servisnej služby odporúčame Zákazníkovi za účelom ochrany zariadení alebo dát uložených v zariadení, ktoré je predmetom Servisnej služby, zabezpečiť ich ochranu alebo zálohovanie. Toto rozhodnutie je výlučne na zvážení Zákazníka. V súlade s objednanou Servisnou službou môže Podnik poskytnúť za týmto účelom Zákazníkovi súčinnosť.

 6. Ak je Servisná služba poskytovaná Výjazdom, Zákazník umožní vstup technika na miesto výkonu Servisnej služby ako aj k veciam, ktoré majú byť predmetom Servisnej služby vo dopred dohodnutom čase.

 7. Ak je Servisná služba poskytovaná prostredníctvom Servisnej linky, kontaktuje technik Servisnej linky Zákazníka vo vopred dohodnutom čase na telefónnom čísle určenom Zákazníkom. Podmienkou poskytnutia Servisnej služby prostredníctvom Servisnej linky môže byť umožnenie vzdialeného prístupu Podniku do zariadenia Zákazníka. Ak bude za účelom vykonania požadovaných servisných či iných operácií, resp. činností takýto prístup nevyhnutný, Podnik si vyžiada vopred súhlas Zákazníka. Pracovník Podniku môže mať na základe vzdialeného prístupu prístup k údajom nachádzajúcim sa v príslušnom zariadení Zákazníka. Zákazník udelením súhlasu pre vzdialený prístup udeľuje Podniku súhlas, aby prostredníctvom svojho pracovníka vykonal Servisnú službu vo vzťahu k zariadeniu Zákazníka (mobilný telefón, PC, notebook a pod.) v zmysle jeho požiadaviek. Zákazník sa zaväzuje uskutočniť všetky technické opatrenia, aby počas tohto vzdialeného prístupu nedošlo k nežiadúcemu oboznámeniu sa, či inému spracúvaniu akýchkoľvek údajov (dát) zo strany Podniku nachádzajúcich sa v zariadení Zákazníka, prostredníctvom ktorého by mohlo dôjsť predovšetkým k porušeniu platných právnych predpisov (osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo a pod.). Z tohto dôvodu je Zákazník povinný urobiť predovšetkým všetky potrebné opatrenia, aby riziko úniku iných informácií a údajov, než aké sú potrebné pre príslušnú Servisnú službu, bolo znemožnené. Podnik nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a údajov, ktoré neboli spôsobom podľa vyššie uvedeného Zákazníkom ochránené a pri ktorých nebol zamedzený prístup k nim zo strany Podniku.

 8. Zákazník berie na vedomie, že ak neposkytne nevyhnutnú súčinnosť, najmä v zmysle bodov 3. a 4. tohto článku, a to ani do 30 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy, považuje sa tento prejav vôle Zákazníka za odmietnutie poskytnutia Servisnej služby a zrušenie Objednávky.

 9. Zákazník je za účelom riadneho poskytnutia Servisnej služby povinný dodržiavať pokyny technika Podniku, resp. technik za týmto účelom vykoná nevyhnutné kroky pre riešenie požiadavky Zákazníka. Tieto môžu v niektorých prípadoch znamenať zásah do zariadenia Zákazníka (úprava zariadenia, inštalovanie softvéru a iné).

 10. Ak je Servisná služba poskytovaná v súvislosti so zariadením alebo softvérom, Zákazník vyhlasuje, že je toto zariadenie alebo sotvér získaný v súlade s platnými právnymi predpismi. Licencia Zákazníka musí byť platná. Pre poskytnutie Servisnej služby môže byť potrebné, aby mal Zákazník k dispozícii prihlasovacie mená a heslá k jednotlivým komponentom služieb alebo zariadení, ktoré majú byť predmetom poskytnutia Servisnej služby. Podnik vyhlasuje, že v rámci Servisnej služby žiadnym spôsobom tieto prihlasovacie mená a heslá neuchováva ani nespracuváva. Podnik je oprávnený odmietnuť poskytnutie služby voči zariadeniu alebo softvéru, ktoré nie je v súlade s technickými normami alebo predpismi práva duševného vlastníctva alebo ak má Podnik podozrenie o ich súladnosti. Servisnú službu je možné poskytnúť len na zariadení, ktoré je vlastníctvom Zákazníka, resp. ak nie, tak má výslovné oprávnenie od vlastníka na vykonanie Servisnej služby. Za zabezpečenie súhlasu vlastníka ako aj s následkami s tým spojenými zodpovedá Zákazník.

 11. Ak je v súvislosti s poskytnutím Servisnej služby inštalovaný na základe požiadavky Zákazníka softvér , môžu sa na takýto softvér vzťahovať osobitné softvérové licenčné zmluvy, ktoré sa (i) dodávajú so softvérom a spolu so všetkými príručkami, návodmi na obsluhu alebo ďalšou dokumentáciou, ak je obshiahnutá alebo (ii) ktoré sú Zákazníkovi sprístupnené pri inštalácií sofvéru. Podnik licenčné podmienky týchto tretích strán neovplyvňuje a nie je ani dodávateľom požadovaného sofvéru. Predmetom Servisnej služby je len postup, akým sa softvér do zariadenia Zákazníka inštaluje, prípadne jeho následné nastavenie podľa požiadaviek Zákazníka. Licenčné podmienky si musi Zákazník, v prípade záujmu o inštaláciu softvéru, prečítať a odsúhlasiť sám (ak je to treťou stranou vyžadované).

 12. Ak je Servisná služba poskytovaná na zariadení, kedy je zariadenie odovzdané Podniku na opravu alebo úpravu, ktorú nie je možné vykonať okamžite, Podnik a Zákazník sa dohodnú na predpokladanej cene Servisnej služby a termíne prevzatia zariadenia. Skutočná doba opravy alebo úpravy zariadenia závisí od viacerých faktorov (napr. zložitosť problému, skutočný stav zariadenia, reálnosť a pravdivosť popisu stavu problému Zákazníkom pri zadaní Objednávky, a i.), tieto môžu ovplyvniť a prípadne predĺžiť termín predpokladaného prevzatia opraveného zariadenia. Ak sa počas opravy vyskytnú také okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky opravy alebo upravy, zvýšenie predpokladanej ceny alebo predĺženie dohodnutej doby opravy, Podnik o týchto okolnostiach informuje Zákazníka dohodnutým spôsobom a vyžiada si jeho súhlas so zmenenými podmienkami. Ak Zákazník nesúhlasí alebo ak sa Zákazník a Podnik nedohodnú na zmenených podmienkach najneskôr do 5 dní od oznámená návrhu zmeny Zákazníkovi, Zmluva zaniká a Zákazník je povinný si vyzdvihnúť zariadenia a zaplatiť Podniku cenu za už vykonané vopred dohodnuté práce.

 13. Ak je oprava alebo úprava zariadenia vykonaná úspešne, vyzve Podnik Zákazníka na prevzatie zariadenia. Ak si Zákazník (i) neprevezme opravené zariadenie alebo nebudú splnené všetky podmienky potrebné na vydanie opraveného zariadenia Zákazníkovi dohodnuté v protokole o prevzatí zariadenia za účelom poskytnutia Servisnej služby, a to ani do jedného mesiaca odo dňa, ktorý bol dohodnutý ako predpokladaný termín na jeho prevzatie alebo odo dňa, ktorý bol určený ako nový termín prevzaria opraveného zariadenia, alebo (ii) neplní všetky povinnosti dohodnuté v protokole o prevzatí zariadenia za účelom poskytnutia Servisnej služby pre prípad zániku Zmluvy (napr. z dôvodu, že sa Podnik a Zákazník nedohodli na zmenených podmienkach opravy najneskôr v lehote stanovenej v protokole), a to ani do jedného mesiaca odo dňa zániku Zmluvy, je Zákazník povinný uhradiť Podniku poplatok za uskladnenie zariadenia v zmysle platného Cenníka. Ak si zariadenie v zmysle predchádzajúcej vety neprevezme ani po 6 mesiacoch od dňa, kedy si ho bol povinný vyzdvihnúť, je Podnik oprávnený postupovať v zmysle ust. § 656 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 14. K úplnému poskytnutiu Servisnej služby a k jej prevzatiu dochádza podpisom protokolu, predmetom ktorého je potvrdenie prijatia poskytnutej Servisnej služby zo strany Zákazníka. V prípade Servisnej služby poskytovanej Online dochádza k prijatiu ústnych vyjadrením a odsúhlasením poskytnutej Servisnej služby počas spojenia Zákazníka a Podniku prostredníctvom Servisnej linky

Časť IV. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za poskytovanú alebo požadovanú Servisnú službu je uvedená v Objednávke. Ceny Servisných služieb sú uvedené v Cenníku.

 2. Zákazník je povinný uhrádzať svoje záväzky riadne a včas. Ak nie je dohodnuté inak, najmä v zmysle bodu 8. tejto časti, je Zákazník oprávnený uhradiť cenu v hotovosti alebo použitím platobného prostriedku (platobnej karty) v prípade Kiosku, v hotovosti v prípade Výjazdu a bezhotovostným prevodom v prípade Servisnej služby Online. V prípade neuhradenia ceny Servisnej služby, ako aj akéhokoľvek iného peňažného záväzku Zákazníka voči Podniku riadne a včas, má Podnik právo na úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov. Poskytovanie Servisných služieb podlieha dani z pridanej hodnoty určenej príslušnými právnymi predpismi.

 3. Cena sa platí priamo pri poskytnutí Servisnej služby (Výjazd a Kiosk), v odôvodnených prípadoch je Podnik oprávnený požadovať aj úhradu vopred (Výjazd, Kiosk). Podnik vždy požaduje úhradu vopred, ak ide o Servisnú službu Online. Podnik nie je povinný poskytnúť Servisnú službu skôr, ako je cena uhradená. Ak poskytnutiu Servisnej služby predchádzalo prevzatie zariadenia Zákazníka na opravu alebo úpravu, cenu za poskytnutú Servisnú službu je Zákazník povinný uhradiť pred prevzatím zariadenia od Podniku. Podnik nie je povinný vydať Zákazníkovi zariadenie skôr, ako je uhradená cena Servisnej služby, ktorá bola Podnikom vyúčtovaná a bola so Zákazníkom dohodnutá.

 4. Ak Podnik neposkytne Servisnú službu, cena nebude Zákazníkovi účtovaná, resp. v prípade Servisnej služby Online mu bude už zaplatená cena vrátená rovnakým spôsobom, ako ju Podniku uhradil (spätným prevodom).

 5. Všetky ceny za Servisné služby sú Zákaznikovi fakturované na základe faktúry. Pri objednaní Servisnej služby Online, obdrží Zákazník faktúru po úhrade ceny za Servisnú službu prostredníctvom emailu, ak je Zákazníkom v Objednávke zadaná a je mu sprístupnená aj prostredníctvom Zákazníckeho portálu. Pri Servisnej službe Výjazd alebo Kiosk je faktúra doručená Zákaznikovi po vykonaní Servisnej služby

 6. Vystavená faktúra je vyhotovená v elektronickej forme, ak nie je dohodnuté jej zasielanie v listinnej forme. Listinná faktúra je vyhotovená v prípade poskytnutia Servisnej služby formou Výjazdu alebo Kiosku. Elektronickú faktúru doručuje Podnik v zmysle predchádzajúceho bodu. Zákazník zároveň udeľuje súhlas s príslušným zákonom o dani z pridanej hodnoty na to, aby mu Podnik vyúčtoval služby faktúrovu vyhotovenou výlučne v elektronickej forme a berie na vedomie, že Podnik mu nie je v takomto prípade povinný doručiť faktúru aj v listinnej forme.

 7. V prípade pochybností sa elektronická faktúra zaslaná Podnikom prostredníctvom elektronickej pošty na určenú emailovú adresu Zákazníka, považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej odoslania Zákazníkovi. Zákazník je oprávnený namietať jej nedoručenie, ak je to možné, bez zbytočného odkladu po tom, čo túto skutočnosť zistil.

 8. Ak je Zákazník zároveň aj Účastníkom Podniku na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, pričom využíva niektorú zo Služieb Podniku Pevnej alebo Mobilnej siete, môže byť cena za Servisnú službu faktúrovaná na základe súhrnnej spoločnej faktúry spolu s týmito Službami Pevnej alebo Mobilnej siete. Podmienkou spoločnej faktúry je dohoda medzi Podnikom a Zákazníkom, ktorý sa zároveň dostatočne identifikuje ako Účastník konkrétnej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Podnik má v prípade pochybností právo odmietnuť takúto spoločnú fakturáciu; týmto nie je dotknuté právo účastníka na vystavenie faktúry v zmysle tejto časti. Ak dôjde k spoločnej fakturácii, bude cena Servisnej služby vyúčtovaná Zákazníkovi v najbližšej faktúre vystavenej za Službu Pevnej alebo Mobilnej siete v závislosti od zúčovacieho obdobia. Podmienky vystavenia, formy a úhrady spoločnej faktúry, ako aj ďalšie podmienky s tým súvisiace, sa riadia ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie služieb pevnej siete alebo Všeobecných podmienok pre poskytovanie služieb mobilnej siete, v závislosti od faktúry, v ktorej bude cena za Servisnú službu na základe dohody faktúrovaná.

 9. Náklady spojené s úhradou faktúr alebo s prijatím predplatkov úhrady fakúr vrátených Zákazníkovi znáša v plnom rozsahu Zákazník.

 10. Zákazník súhlasí, že Podnik je oprávnený prijať plnenie poskytnuté treťou osobou na splnenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zákazníka voči Podniku.

 11. Podnik má právo písomne, e-mailom, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom upozorniť Zákazníka, na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku, ak neuhradil cenu Servisných služieb alebo iných platieb vyúčtovaných faktúrou v lehote splatnosti a určiť dodatočnú lehotu na zaplatenie. Náhradu nákladov spojených s upomienkou oneskorenej platby vo forme sankčného poplatku vo výške podľa Cenníka, ako aj všetky náklady spojené s mimosúdnym, súdnym alebo exekučným vymáhaním znáša Zákazník.

 12. Podnik je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam vyplývajúcim zo Zmluvy, voči pohľadávkam Zákazníka, jednostranným započítaním. Podnik o započítaní informuje Zákazníka formou vystavenej faktúry.

Časť V. Zodpovednosť za škodu

 1. Podnik a Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.

 2. Podnik a Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak. Zmluvné strany si navzájom nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak. Podnik zodpovedá za škody spôsobené zavineným porušením svojich povinností; zodpovednosť Podniku za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia, vadného poskytnutia Servisnej služby je obmedzené na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo vadne poskytnutú Službu, resp. pomerne znížiť cenu za Službu za obdobie neposkytnutia, čiastočného alebo vadného poskytnutia Služby.

 3. Podnik nezodpovedá za: 
  a. škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán, 
  b. chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania Servisnej služby diagnostikované ako chybné, 
  c. škody spôsobené používaním softvéru inštalovaného Zákazníkom, tretími stranami alebo softvérom, o ktorého inštaláciu požiadal Zákazník Podnik, 
  d. nesplnenie Servisnej služby v prípade prekážok spôsobených Zákazníkom, napr. neposkytnutie dostatočnej súčinnosti, 
  e. nelegálnym softvérom inštalovaným Zákazníkom alebo inými osobami, 
  f. škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením, 
  g. škody spôsobené v dôseldku zanedbania povinností prevencie zo strany Zákazníka, 
  h. škody na softvérovom vybavení Zákazníka, podporovaných aplikáciách, stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať, 
  i. škodu spôsobenú nesplením ktorejkoľvek podmienky alebo povinosti Zákazníka stanovených Zmluvou, vrátane jej súčastí, 
  j. škody, ktoré na zariadeniach Zákazníka vznikli následkom neodborného zaobchádzania Zákazníka alebo iných osôb, 
  k. škody spôsobené absenciou antivírových programov, 
  l. nabúranie alebo akékoľvek narušenie informačného systému alebo techniky Zákazníka tretími osobami, vírusmi a škodu spôsobenú na informačnom systéme a technike Zákazníka, ku ktorej došlo v dôsledku neoprávneného konania tretích osôb alebo vírusov a akékoľvek iné škody, ktoré vznikli ako následok pôsobenia vírusov alebo spammingu a pod. a súvisia s prenosom dát nevyžiadaných Zákazníkom, 
  m. škody spôsobené poskytovateľmi iných služieb ako Servisných služieb, 
  n. škodu spôsobenú stratou akýchkoľvek dát, najmä v súvislosti s nelegálnym softvérom a v súvislosti so zálohovaním dát, 
  o. škody spôsobené na nehnuteľnosti, ak súvisia 
  s poskytovanou Servisnou službou, v dôsledku inštalácie zariadení a ich príslušenstva Zákazníkovi, najmä vyplývajúce z technickej povahy muriva alebo iného materiálu nehnuteľnosti alebo z povahy samotnej nehnuteľnosti (napr. ak je nehnuteľnosť súčasťou pamiatkového fondu) a ak o nich Podnik vopred neinformoval, 
  p. škodu spôsobenú prepravcom na veciach, resp. zariadeniach patriacich Zákazníkovi, ktoré boli zasielané Zákazníkovi, 
  q. spôsobenú v dôsledku Vyššej moci.

 4. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bola poškodená strana povinná poskytnúť. Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie (napríklad použiť náhradné spôsoby komunikácie a dosiahnutia účinkov sledovaných využitím služieb); povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.

 5. Zákazník zodpovedá za splnenie všetkých ohlasovacích povinností, získanie potrebných povolení a splnenie ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä povinností podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predpisov na ochranu pamiatkového fondu, ktoré súvisia s poskytnutím Servisnej služby a prípadnou inštaláciou zariadenia na dotknutú nehnuteľnosť.

 6. Zákazník zodpovedá Podniku za škodu spôsobenú: 
  a. porušením povinností Účastníka vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to osobne Zákazníkom alebo treťou osobou, ktorej umožnil Zákazník prístup k Servisnej službe alebo jej časti, hoci aj z nedbanlivosti, 
  b. neoprávneným využívaním alebo zneužívaním Servisnej služby.

Časť VI. Ukončenie Zmluvy alebo zrušenie Objednávky

 1. Zákazník má právo zrušiť Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred tým, ako došlo k poskytnutiu Servisnej služby Podnikom.

 2. Ak je predmetom Zmluvy výlučne poskytnutie služby, nemá Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní od dňa jej uzavretia v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb a základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „ZoOS“).

 3. Ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, iného ako náhradné diely, montážny alebo spojovací materiál (ďalej len „tovar“), má Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru v zmysle ZoOS. Toto právo nemá Zákazník v prípade, ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného výlučne pre tohto jedného Zákazníka

 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej Zmluvy uplatniť písomnou formou na predajnom mieste Podniku, poštou na adresu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava alebo na emailovej adrese Podniku podpora@pojdeto.sk alebo prostredníctvom formulára na Internetovej stránke. Ak bolo predmetom Zmluvy aj dodanie tovaru, je Zákazník povinný v zmysle Zákona vrátiť Podniku tovar funkčný a nepoškodený, v pôvodnom balení, kompletný, vrátane príslušenstva a záručného listu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na svoju povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Primeraná starostlivosť o tovar zo strany Zákazníka musí byť zachovaná

 5. Odstúpením od Zmluvy v časti dodania tovaru nie je dotknutá povinnosť Zákazníka zaplatiť Podniku za poskytnutú Servisnú službu. Okrem uvedeného sú Zákazník a Podnik povinní vrátiť si všetko, čo podľa danej Zmluvy, ktorá zanikla odstúpením, od druhej zmluvnej strany dostali.

 6. Ak má v čase odstúpenia od Zmluvy Zákazník finančné záväzky voči Podniku za iné poskytované služby a Podnik má vrátiť Zákazníkovi finančné prostriedky, prednostne sa vyrovnajú finančné záväzky Zákazníka voči Podniku, až následne po ich vyrovnaní sa zasielajú finančné prostriedky Zákazníkovi.

 7. Zánik Zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení Podmienok, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách a ustanovenia o voľbe práva.

Časť VII. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľom servisných služieb a prevádzkovateľom webového sídla www.pojdeto.sk je spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, DIČ: 202027389, IČ DPH: SK2020273893, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej len „Spoločnosť“) . V záujme riadneho poskytnutia služieb zákazníkom je potrebné, aby zákazník poskytol Spoločnosti nevyhnutné osobné údaje potrebné pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom (ako Dotknutou osobou) a Spoločnosťou (ako Prevádzkovateľom).

 2. Registráciou na stránke www.pojdeto.sk a/alebo odoslaním konkrétnej objednávky, či už telefonicky, mailom, návštevou v kiosku prevádzkovateľa alebo pri návšteve technika u zákazníka, udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru/služby, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy

 3. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ako prevádzkovateľom a zákazníkom ako dotknutou osobou v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 4. Osobné údaje sú zo strany Prevádzkovateľa definované v nevyhnutom rozsahu na naplnenie účelu spracovania. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť správne osobné údaje a aktualizovať osobné údaje vždy v relevantnom čase. Údaje môže zákazník kedykoľvek zmeniť, resp. aktualizovať po prihlásení na internetovej stránke www. pojdeto.sk. Spracúvané osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu definovanú v osobitných predpisoch (najmä Zákon o účtovníctve, Zákon o DPH a pod.). Počas návštevy zákazníka na internetovej stránke www. pojdeto.sk sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu.

 5. Viac informácií v oblasti ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov nájdete v dokumente Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov a vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov fyzickej osoby v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú súčasťou Obchodných podmienok pre poskytovanie servisných služieb a sú zverejnené na internetovej stránke www. pojdeto.sk tu.

Časť VIII. Reklamačný poriadok

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť reklamáciu v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

 2. Zákazník je oprávnený podať reklamáciu písomne na ktoromkoľvek Predajnom mieste Podniku, zaslaním poštou na adresu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, prípadne prostredníctvom elektronického formuláru sprístupneného na Internetovej stránke. Podnet zaslaný elektronicky, faxom alebo iným spôsobom komunikácie na diaľku (t.j. v inej ako listinnej forme na adresu Podniku podľa predchádzajúcej vety), ak sa ním namieta vada poskytnutej Servisnej služby, prípadne tovaru, sa považuje za reklamáciu, na základe ktorej vznikajú Zákazníkovi a Podniku práva a povinnosti podľa tejto časti iba v prípade, ak je Zákazníkom doplnený originál podnetu v listinnej forme najneskôr do 3 pracovných dní.

 3. Predmetom reklamačného konania medzi Zákazníkom a Podnikom na základe tohto Reklamačného poriadku môže byť Servisná služba, prípadne jej časť (aj v prípade, ak je súčasne s poskytnutím služby dodaný Zákazníkovi tovar), pokiaľ boli poskytnuté Podnikom.

 4. V reklamácii je Zákazník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, číslo Objednávky, popis Servisnej služby, ktorej sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať premet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

 5. Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má právo Podnik vyzvať Zákazníka o ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenie informácií.

 6. Podnik vydá Zákazníkovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie a v tejto dobe Podnik tiež vydá Zákazníkovi o vybavení reklamácie a dobe jej trvania písomný doklad v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia, ak nie je dohodnuté inak.

 7. Ak je vada odstraňovaná na zariadení, ktoré bolo predmetom poskytovanej Servisnej služby, je Zákazník povinný si na výzvu Podniku zariadenie prevziať, inak je Podnik oprávnený postupovať v zmysle ust. § 656 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.

  Reklamácia Služby Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom

 8. Ak je Servisná služba poskytnutá vadne, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Podnik vadu odstráni najdlhšie v lehote 30 dní od jej prevzatia. Ak vadu nie je možné odstrániť alebo ak ju Podnik neodstráni v dohodnutej lehote, má Zákazník právo na zrušenie Zmluvy alebo na primerané zníženie ceny Servisnej služby.

  Reklamácia tovaru Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom

 9. Ak Zákazník uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od jeho dodania môže Podnik vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením

 10. Ak Zákazník uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho dodania a Podnik ju zamietol, Podnik v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar v takomto prípade zaslaný na odborné posúdenie osobe uvedenej Podnikom v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Podnik. Ak Zákazník takýmto odborným posúdením preukáže zodpovednosť Podniku za vadu tovaru, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania takéhoto odborného posúdenia záručná doba neplynie. Podnik v takomto prípade Zákazníkovi uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie a s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 11. Zákazník má právo na bezplatnú výmenu tovaru za tovar rovnakej značky a typu alebo na odstúpenie od Zmluvy v časti dodania tovaru, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií a Zákazník si v záručnej dobe riadne uplatní niektorý z týchto nárokov: 
  a. na tovare sa počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, 
  b. nevybavenie reklamácie v zákonnej 30-dňovej lehote, 
  c. výskyt väčšieho počtu vád – na tovare sa počas záručnej doby súčasne vyskytnú minimálne tri samostatné vady, pričom každá z týchto vád bráni v jeho riadnom užívaní, 
  d. opätovný výskyt vady – na tovare sa počas záručnej doby vyskytla opätovne tá istá vada, ktorá bola počas záručnej doby už najmenej dvakrát odstraňovaná.

 12. Ak Zákazníkovi vzniklo právo na bezplatnú výmenu tovaru, ktoré si Zákazník uplatnil, avšak Podnik nemá k dispozícii na výmenu tovar rovnakej značky a typu, a teda nie je zo strany Podniku plnenie možné, je Podnik povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu, za ktorú tovar od neho nadobudol pod podmienkou, že Zákazník odstúpi od Zmluvy v časti dodania tovaru a tento vadný tovar Podniku zároveň vráti.

 13. Ak ide o vadu tovaru, ktorý bol Zákazníkovi dodaný Podnikom za nižšiu cenu alebo ako použitý, Zákazník má namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Podnik však nezodpovedá v prípade použitých tovarov za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a v prípade tovarov predávaných za nižšiu cenu za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Časť IX. Záruka a záručné podmienky

 1. Podnik poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť poskytovaných Servisných služieb a s tým súvisiacich dodávaných tovarov. S cieľom dodržania záručných podmienok je Zákazník povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na poskytnutej Servisnej službe spolu s dodaným tovarom (pre účely tejto časti spolu ako „dielo“), je povinný ju používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach.

 2. Záruka nemôže byť uznaná, najmä ak: 
  a. bola vada spôsobená neodborným používaním diela alebo v rozpore s návodom na používanie, ak bol dodaný, 
  b. bola vada spôsobená Zákazníkom alebo treťou stranou, 
  c. boli na diele vykonané následne úpravy, opravy alebo iné neodborné manipulácie, 
  d. bol vykonaný zásah do diela inou osobou, 
  e. bola na tovare porušená plomba, 
  f. pri uplatňovaní záručnej opravy (reklamácie) nebol predložený platný originál záručného dokladu, 
  h. bolo dielo mechanicky poškodené, 
  h. bolo dielo skladované alebo používané mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie, 
  i. bolo dielo skladované alebo používané vo vlhkom, v prašnom, chemicky či inak o dielo vystavované vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, mráz, dážď, slnko a pod.).

 3. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady zavinené: 
  a. živelnou pohromou, 
  b. opotrebovaním v dôsledku používania diela (škrabance, ošúchanie a pod.), 
  c. nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním diela (napr. skrat kontaktov konektora kovovou mincou, sponkou a pod.), 
  d. nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou s dielom, a to i v rámci jeho spájania s príslušenstvom, 
  e. pripojením alebo používaním s neoriginálnym príslušenstvom.

 4. Podnik taktiež nezodpovedá: 
  a. za nedostatočnú kvalitu požadovaného účinku Servisnej služby, spôsobenú neštandardne vykonanou montážou, úpravou alebo opravou podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, ktoré technik Podniku vopred neodporúčal, alebo ak pri Servisnej službe neboli na žiadosť Zákazníka použité všetky komponenty montážnej súpravy alebo tie komponenty, ktoré odporučil technik Podniku alebo ich rozmiestnenie je na žiadosť Zákazníka neštandardné alebo ak na žiadosť Zákazníka boli použité komponenty, ktoré nedodal Podnik ale Zákazník, 
  b. za dôsledky zapríčinené želanou neštandardnou úpravou diela na rozšírenie možnosti alebo zmenu jeho určeného využitia, 
  c. za kvalitu prenosu a dôsledky spôsobené neštandardnými doplnkami na „vylepšenie vzhľadu“ diela alebo iným neoriginálnym príslušenstvom.

 5. Príklady uvedené v predchádzajúcich bodoch 2. a 3. nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada diela bola spôsobená Zákazníkom, poškodením diela, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou, neštandardne vykonanou montážou, neštandardnou úpravou, neštandardnými doplnkami alebo iným porušením záručných podmienok, a Zákazník napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo mohol vedieť, vadu reklamoval, môže Podnik od Zákazníka požadovať náhradu škody, ktorú tým Zákazník Podniku spôsobil.

 6. Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok tohto reklamačného poriadku zabezpečený bezplatný záručný servis a oprava v prípade výskytu vady, ak boli zo strany Zákazníka dodržané stanovené podmienky pre používanie diela. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela Zákazníkom.

 7. Pokiaľ nie je v záručnom doklade uvedené inak, záručná doba v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, trvá: 
  a. 3 mesiace na Servisnú službu, 
  b. 24 mesiacov na tovar a príslušenstvo k tovaru (príslušenstvo, ktoré tvorí súčasť balenia tovaru).

 8. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď bol Zákazník po skončení opravy povinný dielo prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

 9. V prípade výmeny tovaru začína plynúť záručná doba na vymenený nový tovar odo dňa prevzatia nového tovaru.

 10. Záručným dokladom je: 
  a. Záručný list vydaný Zákazníkovi Podnikom pri poskytnutí Servisnej služby. Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva záručného listu, potvrdený odtlačkom pečiatky Podniku, dátumom predaja a podpisom oprávnenej osoby. Neoprávnene dodatočne upravovaný alebo pozmenený záručný list je neplatný. Každá oprava vykonaná počas záručnej doby je autorizovaným servisom zaznačená formou zápisu o vykonanej oprave do záručného listu. 
  b. Faktúra alebo pokladničný doklad o úhrade ceny vydaný Podnikom alebo protokol o poskytnutí Servisnej služby, ktorý je záručným dokladom iba v prípade, že sa pri poskytnutí Servisnej služby nevydáva záručný list, 
  c. Doklad o vybavení reklamácie, ktorý sa vydá Zákazníkovi po vykonaní záručnej servisnej opravy, ktorý slúži ako záručný doklad pri opätovnej Reklamácii.

Časť X. Zmena podmienok

 1. Podnik má právo jednostranne meniť tieto Podmienky z dôvodu: 
  a. Zmeny podmienok na trhu poskytovania servisných služieb, 
  b. Zvýšenia nákladov Podniku súviviacich s poskytovaním Servisných služieb, 
  c. Zmena marketingovej stratégie Podniku, 
  d. Zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúce obdobia, 
  e. Marketingového alebo technologického vývoja Servisných služieb, alebo 
  f. Legislatívnej zmeny, ktorá má priamy alebo nepriamy dopad na zmluvné podmienky (vrátane zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty alebo inej dane alebo inej platby), alebo 
  g. Vydania rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskej únie), ktoré zakladá povinnosť alebo právo Podniku vykonať danú zmenu zmluvných podmienok.

 2. Podnik oznámi zmenu zmluvných podmienok vhodným spôsobom, napr. prostredníctvom predajného miesta Podniku, zverejnením zmenených zmluvných podmienok alebo uvedením informácie o zmene na Internetovej stránke, informačných materiáloch, tlačových správach, písomne, elektronickou poštou, tčelefonicky alebo inm vhodným spôsobom, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny zmluvných podmienok. Zmena zmluvných podmienok je účinná ku dňu uvedenému Podnikom v oznámení o danej zmene zmluvných podmienok.

 3. Zmena zmluvných podmienok sa netýka tých častí Podmienok, ktoré nie je možné v zmysle platných právnych predpisov jednostranne zmeniť voči Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom. V takom prípade sa na daného Zákazníka a na jeho Objednávku uplatnia Podmienky v znení platnom zadania Objednávky, resp. uzavretia Zmluvy.

Časť XI.Príslušné právo a riešenie sporov

 1. Na všetky právne vzťahy medzi Podnikom a Zákazníkom sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak je Zákazníkom cudzicec. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa spravujú ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov.

 2. Zmluvné stran budú všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo dohodou. Ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdneou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

Časť XII.Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. Osoba, ktorá je spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnená predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak spoločnosť Slovak Telekom, a.s. zamietla alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadrila k žiadosti o nápravu, na základe ktorej spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým spoločnosť Slovak Telekom, a.s. vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. porušila jeho práva. Spotrebiteľ môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu spotrebitelskespory@telekom.sk. Spotrebiteľ predloží návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roku od doručenia zamietavej odpovede spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k žiadosti o nápravu alebo odo dňa márneho uplynutia 30-dňovej lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o nápravu zo strany spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Orgánom alternatívneho riešenia sporov pre servisné služby Pôjdeto je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Spotrebiteľ, ktorý si na webovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. a/alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov objednal ponúkaný tovar a/alebo službu, môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.

 2. Ak Zmluva, Cenník, tieto Podmienky alebo iný dokument súvisiaci so Zmluvou je vyhotovený okrem slovenského znenia aj v cudzom jazyku, je vždy rozhodujúce slovenské znenie, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

 3. Ak by sa tieto Podmienky, Zmluva alebo Cenník dostali do vzájomného rozporu, platí nasledovné poradie výkladu prednosti: 1. Zmluva, 2. Cenník, 3. Podmienky.

 4. Účinnosťou týchto Podmienok sa rušia a nahrádzajú doteraz platné Obchodné podmienky pre poskytovanie servisných služieb účinné od 10.12.2014. Objednávky zadané Zákazníkom pred dátumom účinnosti týchto Podmienok sa riadia ustanoveniami Podmienok účinných od 10.12.2014.

 5. Tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie servisných služieb nadobúdajú účinnosť dňa 10.marca 2015.


  Úplné znenie Podmienok vydané v Bratislave, dňa 12.marca 2015
  Slovak Telekom, a.s.

bottom of page